Onze Positie

Weg met plastic en overschakelen op biologisch afbreekbare verpakkingen? Meer gebruik van recyclingmateriaal, ongeacht de kwaliteit? En hoe zit het met het gebruik van PVC in bouwproducten? 

Om antwoorden te vinden op complexe vraagstukken zijn interdisciplinaire expertise en fundamentele discussies vereist. Met Cradle to Cradle® volgen we een holistisch ontwerpprincipe dat niet alleen rekening houdt met de gebruikte ingrediënten, maar ook met hun gebruiksscenario. We hebben ons als EPEA gepositioneerd op de volgende thema’s: 

Mechanische en chemische recycling van kunststoffen

EPEA is skeptisch over de voorgestelde "recyclinghiërarchie" in nationaal en Europees beleid: De nadruk ligt te sterk op vermijden, reductie en gebruiksduurverlenging. Daarmee wordt het uiteindelijk doel van continue kringlopen van gedefinieerde materialen niet gehaald. 

Meer informatie over dit thema vindt u onder andere in onze position paper over mechanische en chemische recycling van kunststoffen.

 

 

Kunststoffen: Welke strategie voor welk scenario?

Plastics zijn alomtegenwoordig in ons dagelijks leven. Het recente Chinese importverbod op plastic afval en het plastic strategiedocument van de Europese Commissie wijzen er op dat een radicale heroverweging van ons gebruik van plastics noodzakelijk is. Maar hoe kunnen strategieën eruit zien?

Het artikel gepubliceerd op onze partnerwebsite Fairplanet geeft inzicht in de meest relevante plastics strategieën vanuit Cradle to Cradle perspectief. 

Papierproducten als waardevolle grondstoffen

Tijdschriften, verpakkingen, drukinkten en kantoorpapier verrijken ons dagelijks leven. Maar hoe goed zijn deze producten voor mens en milieu? Hoe zit het met recyclebaarheid? Het gezamenlijk rapport van B.A.U.M. en EPEA als onderdeel van het Healthy Printing Initiative laat zien hoe u gezonde printproducten kunt ontwikkelen die niet bijdragen aan de verontreiniging van papierstromen met inktresidueen.

U kunt meer informatie vinden in onze position paper "Printproducten geschikt maken voor de toekomst" en in het Fairplanet-artikel over toiletpapier.

PVC en chlorine management

Jaarlijks wordt wereldwijd ongeveer 45 miljoen ton PVC geproduceerd voor een breed scala aan toepassingen.PVC gaat gepaard met veel problemen tijdens productie, gebruik en na gebruik van producten en wordt daarom kritisch bekeken door verschillende partijen, waaronder EPEA. Wij zijn van mening dat chloor alleen moet worden gebruikt in een positief gedefinieerde samenstelling in selecte PVC-toepassingen. Dit betekent dat deze producten een goed beheer, terugname- en recyclingsysteem moeten hebben. 

Meer informatie vindt u in onze position paper. 

Het gebruik van fosfor

Fosfor (P) is een essentieel element van het leven. Zonder fosfor in de vorm van fosfaat zouden er geen botten zijn, geen DNA, zelfs geen voedsel en de bijbehorende omzetting in energie. Naast stikstof en kalium is fosfor de vaak bepalende factor voor plantengroei. De huidige milieunormen beperken het gebruik van zuiveringsslib en mest in de landbouw. De fosfor die het bevat gaat daarmee verloren, waardoor wij voor ons voedselsysteem afhankelijk zijn van de winning van fosfaat uit erts; een zeer problematische situatie. 

Meer informatie over EPEA standpunten in deze vindt u in onze position papers hier en hier.

Recycled betekent niet altijd recyclebaar!

In de context van de milieudiscussie over de toenemende hoeveelheid afval op aarde en schaarste van grondstoffen, wordthet streven naar het hoogst mogelijke recyclingpercentage van een product steeds belangrijker. De chemische samenstelling van de gebruikte materialen is vaak grotendeels ongedefinieerd wat tot enorme problemen leidt zoals verontreiniging van nieuwe producten met ongezonde 'gerecyclede' materialen. In plaats van alleen na de gebruiksfase van een product na te denken over recycling, moet de nadruk worden gelegd op een gedefinieerde en vereiste recyclebaarheid tijdens het ontwerpen van het product. 

Meer informatie vindt u in onze position paper.